Статут странке

Go down

Статут странке Empty Статут странке

Порука  Admin on Mon 7 Jun 2010 - 22:24

Статут Српскe народнe одбрана
***

I Опште одредбе

Члан 1.
Српска народна одбрана (у даљем тексту Странка) је политичка организација која делује у складу са правилима игре и законима еСрбије те у складу сасвојим Програмом и овим Статутом на подручју еСрбије.

Члан 2.
Циљ делатности Странке као политичке организације је остваривање демократским путем Програма Странке.
У свом политичком деловању Странка ће користити искључиво мирољубиве демократске методе политичке борбе.

Члан 3.
Странку представља председник или лице које он писмено овласти.

Члан 4.
Грб странке је двоглави орао на округлој подлози у бојама српске тробојке.

II Чланство у Странци

Члан 5.
Члан странке може бити сваки грађанин еСрбије или еРепублике Српске без обзира на тренутно пребивалиште или држављанство које је добио за остваривање националних или личних циљева ако прихвати Програм и Статут Странке и да свој потпис у виду поста на форуму странке.

Члан 5-а
Истакнуте личности који су својим радом и залагањем допринеле развоју Српске народне одбране, могу се одлуком Управе прогласити за почасног члана странке. Одликовани чланови немају право гласа на седницама Управе или било ког другог органа, али могу давати предлоге о којима је Управа или Савет дужна расправљати.

Члан 6
Чланство у Странци искључује припадност било којој другој политичкој организацији.

Члан 7
Чланови Странке имају иста чланска права и дужности:
- да се у страначком раду придржавају програмских опредељења, Статута, општих и поједначних одлука Органа Странке,
- да бирају и да буду бирани у Органе Странке у складу са Статутом,
- да раде на ширењу и оствариванју програмских опредељења Странке,
- да раде на ширењу идеја Странке, њене пропаганде и дистрибуцији пропагандних материјала,
- да извршавају одлуке органа Странке,
- да буду кандидати Странке на изборима за органе власти и да гласају за страначке кандидате и страначку листу,
- да дају иницијативе за рад органа Странке,
- да буду обавештени о раду Странке и о раду изабраних представника Странке у органима власти,

Члан 8.
Чланство у Странци престаје ако члан добровољно иступи, искључењем од стране органа Странке на начин прописан Статутом или ако приђе другој политичкој организацији. О сваком престанку чланства обавештава се Управа странке.


III Организација Странке

Члан 9.
Странка је организована на свим територијалним јединицама еСрбије

Члан 10.
Сваки од страначких органа делује у оквиру својих надлежности, а у складу са одредбама овог Статута.

IV Органи Странке

Члан 11
Органи Странке који делују на целокупној територији су:

1-а - Председник
1-б - Заменици председника
1-в - Генерални секретар,
2 - Централна отаџбинска Управа (ЦОУ)
3 - Политички савет


V Централна отаџбинска Управа странке

Члан 12.
Надлежности Управе су:
- доноси Статут Странке и усваја његове измене и допуне,
- доноси Програм Странке и усваја његове измене и допуне,
- утврђује опште смернице политичког деловања Странке,
- разматра и усваја извештај о раду преседника,
- бира и опозива преседника и заменике председника Странке,
- бира и опозива чланове Управе гласањем на форуму или причаоницама,
- доноси друге одлуке од значаја за рад Управе и Странке.

Члан 13.
Председник странке сазива и води седнице Управе. У случају спречености председника, седницу може сазвати и један од заменика председника странке.

Члан 14.
Активност Управе се свакодневно одвија на форуму странке и на причаоници чији канал одређује председник.

Члан 15.
Свако гласање на форуму траје најмање 24 часа.

Члан 16.
Чланови Управе су дужни свакодневно посећивати форум и учестовати у раду, доносити предлоге и покретати гласања.

Члан 17.
Чланови Управе нису дужни бити обавештени о покретању било каквог гласања на форуму и ако је пожељно да покретач предлога обавести сваког члана Управе.

Члан 18.
Сваки члан Управе може изразити сумњу у гласање и затражити посебну седницу на којој ће се гласање обавити јавно на причаоници.

Члан 19.
За гласање на форуму није потребна доња граница која би одређивала кворум.

Члан 20.
За отворене седнице на чету/причаоници потребан је кворум од најмање половине (+1) чланова Управе како би седница могла бити одржана.

Члан 21.
Присуство на чет седницама је обавезно и сваки неоправдан изостанак ће бити евидентиран.

Члан 22.
Евиденцију о присуству на седницама води Генерални секретар странке или неко други кога одреди председник странке.

Члан 23.
Четири узастопна неоправдана изостанка ће резултирати покретањем дисциплинског поступка о искључењу члана из Управе.

Члан 24.
Број чланова Управе одређује Управа странке посебним гласањем.

Члан 25.
Чланови Управе се бирају искључиво из редова Политичког савета странке.

Члан 25-а
Председник Политичког савета и његов заменик имају право као гости присустовати чет седницама Управе на којима могу подносити предлоге и упознавати чланове Управе о активностима Политичког савета. Председник Политичког савета и његов заменик могу затражити изјашњавање о предлозима овог тела, али они приликом изјашњавања немају право гласа.

Члан 25-б
Гости из Политичког савета не сачињавају кворум на седницама Управе

Члан 25-в
Председник Политичког савета и његов заменик ће уредно бити позвани на сваку седницу Управе странке.

V Политички савет

Члан 26
Политички савет је по хијерархији трећи орган странке а чине га председник, заменик председника, и неограничен број чланова.

Члан 26а
Одлука о Политичком савету ће бити донета по усвајању овог Статута,а Управа странке ће именовати првог председник Савета.

Члан 27.
Надлежности Политичког савета:
- доноси предлоге о организацији Странке,
- кандидује државне функционере из редова Странке,
- предлаже кандидате Странке за изборну листу,
- предлаже измене и допуне Статута,
- предлаже Програм Странке и његове допуне и измене,
- предлаже опште смернице политичког деловања Странке,
- бира и опозива преседника и заменика председника Политичког савета
- предлаже чланове Управе гласањем на форуму или причаоницама,
- даје друге предлоге од значаја за рад Управе и Странке.
- своје предлоге упућује Управи странке на даље разматрање и усвајање

Члан 28.
Председник Политичког савета сазива и води седнице Савета искључиво на посебно уређеном страначком форуму или у посебним чет собама. У случају спречености председника, седницу може сазвати и један од заменика председника Савета.

Члан 29.
Активност Савета се свакодневно одвија на форуму странке и на причаоници чији канал одређује председник Савета.

Члан 30.
Број чланова Политичког савета одређује председник Савета.

Члан 31.
Одлуке Политичког савета нису обавезујуће за Управу странке, али Управа је дужна размотрити сваки предлог Политичког савета и о коначној одлуци известити председника Савета.

Члан 32
Избор Председника политичког савета се бира месечно у раздобљу од 10 до 15 у месецу гласањем на посебно одређеном форуму или чету странке.


VI Председник странке

Члан 33.
Надлежности председника Странке су:
- да представља и заступа Странку у земљи и иностранству,
- руководи радом Странке и врши контролу рада органа и организација Странке,
- предлаже Управи кандидате за избор заменика председника Странке.
- именује Гнералног секретара странке
- једини овлаштен да преговара о политичким коалицијама али не и да склопи коалицију без сагласности Управе
- води финансијске извештаје
- посебном уредбом разрешава чланство у странци у случају да је нарушен Статут или углед странке
-сазива седнице Управе

Члан 33-a.
- Један играч може највише два пута узастопно бити кандидован на место председника странке.

VII Заменик председника Странке

Члан 34.
Заменик председника Странке је лице које врши финкцију замењивања председника Странке у случају болести или спречености председника Странке.
Надлежности су му исте као и у председника.

IX Генерални Секретар

Члан 35.
Генерални Секретар Странке:
- стара се о страначкој пропаганди и организује рад Странке у области информисања.
- води записнике са седница и исте објављује на посебно уређеном форуму
- води евиденцију о присуству чланова на седницама.

X Суд части

Члан: 36
Суд части је независан орган који је заснован на основу Статута странке.

Члан: 37
Суд части чине председник, потпредседник и три члана странке.

Члан: 38
Председника Суда части, потпредседика и три члана именује Управа странке и Политички савет заједничким гласањем на посебној седници.

Члан: 39
Суд части одређује поступке за одређивање дисциплинске одговорности:
-код чланова који нарушавају углед странке или њених чланова
-код кршења Статута странке
-код чланова који се својим понашањем не придржавају одлука Управе странке или било ког другог органа.

Члан: 40
Рад Суда части је јаван.
Јавност може бити искључена из разлога професионалне тајне, а одлуку о томе доноси председник Суда

Члан: 41
Правилник о раду Суда предлаже председник Суда Управи странке која је дужна да предложени правилник усвоји или одбаци.

Члан: 42
Суд части је надлежан код сваког члана и сви чланови странке имају једнака права и обавезе према овом Суду.

Члан 43
Овај статут ступа на снагу одмах.

СНО ОРГ

Члан 1
Одлуку о формирању једне или више организација Српске народне одбране доноси Управа странке.

Члан 2
Шифру организације имају председник странке, два заменика и највише два лица која овласти председник странке.

Члан 3.
Организација искључиво служи за хуманитарни рад, сакупљање финансијских средстава и друге помоћи, за дељење помоћи другим играчима, за организовање тренинг компанија, за потребе предизборне активности, за издавање новинских чланака.

Члан 4
Извештаји о раду тренинг компанија се подносе свакодневно на за то одређеном месту на форуму.

Члан 5.
Извештаји о помоћи и донацијама се подносе након спроведене акције на за то одређеном месту на форуму.

Чкан 6
Извештај о финансијском и материјалном утрошку на предизборну кампању се подноси најкасније три дана по окончању избора на за то одређеном месту на форуму.

Члан 7.
Све извештаје подноси председник странке или лице које он овласти.

Члан 8.
Са СНО ОРГ-а је забрањено остављати било какве коментаре у новинским чланцима

Члан 9.
Председник је дужан да редовно врши увид у чланство и да новим члановима редовно шаље захтеве за пријатељство са СНО ОРГ-ом.

Члан 10.
Са СНО ОРГ-а је забрањено пријављивање појединих играча или чланака модераторима или администраторима игре.
***
Статут усвојен на седници Централне отаџбинске Управе, 11. фебуара 2010. год.
Admin
Admin
Admin

Број порука : 25
Join date : 06.06.2010

Погледај профил корисника http://snos.forumsc.net

Назад на врх Go down

Назад на врх


 
Permissions in this forum:
Не можете одговорити на теме у овом форуму